ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ، دوﻣﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ
تغییر حالت نمایش

مدت زمان جلسه : ۰۰:۰۲:۴۲

درباره جلسه :

دانلود صوت درس