ﺣﺪ ﻳﻘﻒ زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﺧﺮوج از ﺗﻨﻮع ﺧﻮاﻫﻲ
تغییر حالت نمایش

مدت زمان جلسه : ۰۰:۱۴:۵۵

درباره جلسه :

دانلود صوت درس