• علیرضا مستشاری

درباره

اریخ تولد : 1347 – کرمانشاه تحصیلات : خارج فقه و اصول اساتید برجسته :حضرات آیات وحید خراسانی ، وجدانی فخر ، پایانی ،شب زنده دار ، عندلیب همدانی ، شبیری زنجانی مسولیتها : معاون امور دفاتر ، اساتید و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

ایمیل:
info@ezdevaj.org