• محسن قرائتی

درباره

دکتر حمید حبشی کارشناس و مشاور امور خانواده
رئیس مجتمع فرهنگی شاهدان
تولید محصول آموزشی و تحقیق در زمینه های
تربیت فرزند
مدیریت روابط خانواده
بنیان های روانی زن و مرد
مدیریت تعارضات والدین
روابط دختر و پسر
پایه ریزی ازدواج موفق

ایمیل:
info@ezdevaj.org